จันทร์ 27 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  แห่ง  ประกอบด้วย

          1. โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) หมู่ที่ 6

          2. โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข หมู่ที่ 10

          3. โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) หมู่ที่  3

          4. โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70  หมู่ที่  5

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม หมู่ที่ 6

          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุข หมู่ที่ 10

          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคู้สนามจันทร์ หมู่ที่ 3

          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโรงธรรม หมู่ที่ 5

 

สาธารณสุข

     สถานพยาบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วฟ้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  และสถานีอนามัยถ่านโอนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลบ้านปรก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100%

 

อาชญากรรม

                    ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก มีศูนย์ อปพร.ตำบลบ้านปรก จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  6

 

ยาเสพติด

                    ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก มีศูนย์ อปพร.ตำบลบ้านปรก จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  6

 

การสังคมสงเคราะห์

ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพมี 3 ประเภท ได้แก่

                    1. ผู้สูงอายุ       จำนวน 1,489   ราย 

                    2. คนพิการ      จำนวน   193   ราย 

                    3. ผู้ป่วยเอดส์    จำนวน     11   รายหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.