อังคาร 16 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการรวดเร็วทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต"


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 12 เต็มสุขซอย 4 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 12 เต็มสุขซอย 4 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 11 แยกซ้าย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านปรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 11 แยกซ้าย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านปรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

              o1 โครงสร้าง  

                  คลิกที่นี่  ประกาศกำหนดโครงสร้างฯ

                  คลิกที่นี่  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

 

              o2 ข้อมูลผู้บริหาร

                       คลิกที่นี่  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง

                       คลิกที่นี่  ข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ

 

              o3 อำนาจหน้าที่

               คลิกที่นี่  อำนาจหน้าที่      

                คลิกที่นี่  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        

              o4 ข้อมูลติดต่อ

                    คลิกที่นี่  ข้อมูลติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

 

              o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

             คลิกที่นี่  ข่าวประชาสัมพันธ์

                   คลิกที่นี่  แบบวัด EIT

 

              o6 Q&A

             คลิกที่นี่  กระดานสนทนา

    

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

      การดำเนินงาน

              o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                  คลิกที่นี่  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 

              o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                    คลิกที่นี่  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                   คลิกที่นี่  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม  2567

 

              o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                    คลิกที่นี่  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

 

      การปฏิบัติงาน

              o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

                    คลิกที่นี่  คู่มือการปฏิบัติงาน  แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

      การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

              o11 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

                  คลิกที่นี่  คู่มือมือประชาชน

 

              o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

                 คลิกที่นี่  ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service

            คลิกที่นี่  ข้อมูลสถิติการให้บริการ จุดให้บริการ Walk-in

 

              o13 E-service

               คลิกที่นี่ บริการ E-Service

              คลิกที่นี่ คู่มือการใช้ระบบ E-Service

          

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              o14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                  คลิกที่นี่ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

              o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

                 คลิกที่นี่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                 คลิกที่นี่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

              o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                 คลิกที่นี่ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567

 

              o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                คลิกที่นี่ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o18 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              คลิกที่นี่ แผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569         

              คลิกที่นี่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 

 

              o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล

                 คลิกที่นี่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566

 

              o20 ประมาลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                 คลิกที่นี่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

             คลิกที่นี่ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

                 คลิกที่นี่ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

             คลิกที่นี่ ข้อกำหนดจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

 

              o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

                คลิกที่นี่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.บ้านปรก

               คลิกที่นี่ คู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมDo’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

              คลิกที่นี่ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            คลิกที่นี่ คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

              o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                 คลิกที่นี่ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                คลิกที่นี่ E-Service

 

              o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                 คลิกที่นี่ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี  พ.ศ.2566

 

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

              o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                 คลิกที่นี่  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้

      ตัวชี้วัดย่อย  10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

              o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

                  คลิกที่นี่  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ภาษาไทย

                 คลิกที่นี่  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ภาษาอังกฤษ

 

              o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

                 คลิกที่นี่  การประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2567

 

         o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

                คลิกที่นี่  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

         o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

            คลิกที่นี่  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

              o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

                 คลิกที่นี่  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

              o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                คลิกที่นี่  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

      ตัวชี้วัดย่อย  10.2  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

      แผนป้องกันการทุจริต

              o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

               คลิกที่นี่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567

 

              o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี          

                  คลิกที่นี่ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566

 

            มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในภายในหน่วยงาน

          o34 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  คลิกที่นี่ รายงานผลการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

          o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  คลิกที่นี่ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปี พ.ศ.2566

  


  

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

งดเผาหญ้าวัชพืชและขยะอื่นๆ

ขอความร่วมมือประชาชนในเขต ตำบลบ้านปรก งดเผาขยะ วัชพืช และขยะอื่นๆ

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

สำรวจความพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.บ้านปรก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.