ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พิมพ์

ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เรียกย่อๆว่า ภาษีที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน อาคาร ที่ครอบครองโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป